Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STATUT STOWARZYSZENIA „W Naszym Domu”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Stowarzyszenie grupuje osoby z zaburzeniami psychicznymi, związane ze Środowiskowym Domem Samopomocy, ich rodziny, opiekunów, profesjonalistów i sympatyków.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, używa pieczęci i symbolu.

Rozdział II

Cele i formy działania

 • 2

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji rehabilitacji, kultury, w tym m.in.

 1. Udzielanie wsparcia osobom mającym poważne trudności w życiu codziennym, wymagającym pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, której same te osoby ani ich rodziny nie mogą zapewnić wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia;
 2. Stwarzanie warunków do stymulacji rozwoju osób chorych psychicznie i osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez działania wspierająco-aktywizujące;
 3. Rehabilitacja osób psychicznie chorych i osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. Wzajemna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych;
 5. Stwarzanie warunków do samokształcenia członków Stowarzyszenia;
 6. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych oraz promowanie zdrowia psychicznego;
 7. Organizowanie placówek opiekuńczych, ośrodków wsparcia, prowadzenie placówek pomocy społecznej, pośrednictwa pracy.
 • 3
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 2. a) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy,
 3. b) organizowanie mieszkań chronionych,
 4. c) organizowanie warsztatów,
 5. d) prowadzenie grup wsparcia,
 6. e) prowadzenie lub wspieranie pracowni,
 7. f) doradztwo dla osób indywidualnych, stowarzyszeń i instytucji,
 8. g) propagowanie wzorców pomocy profesjonalnej,
 9. h) projektowanie i produkcja pomocy terapeutycznych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych
 10. i) wydawanie publikacji,
 11. j) prowadzenie działalności gospodarczej,
 12. k) organizowanie turnusów
 13. l) i inne działania.
 14. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego
 15. a) działania odpłatne (działania Środowiskowego Domu Samopomocy niezwolnione od opłaty decyzją administracyjna MOPS np. wyżywienie, zajęcia terapeutyczne, organizowanie wycieczek, turnusy)
 16. b) działania nieodpłatne (działania Środowiskowego Domu Samopomocy zwolnione z odpłatności decyzją administracyjną MOPS np. wyżywienie, zajęcia terapeutyczne, organizowanie wycieczek nieodpłatnych).
 • 4

Stowarzyszenie współpracuje z:

 1. Organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą,
 2. Organizacjami profesjonalistów,
 3. Placówkami służby zdrowia, oświaty, naukowymi oraz pomocy społecznej i kultury,
 4. Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 5. Przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi,
 6. Oraz innymi.

Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia

 • 5
 1. Członkowie zwyczajni Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i deklarująca gotowość do realizacji celów statutowych. Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej, która zostaje rozpatrzona przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie i przyjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
 3. a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z prawem głosu,
 4. b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 5. c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 6. d) korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach określanych w odrębnych regulaminach. 1.

Obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia jest:

 1. a) przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. b) aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia,
 3. c) regularne opłacanie wyznaczonych przez władze Stowarzyszenia składek 1.

Członkostwo ustaje w wyniku:

 1. a) Rezygnacji z członkostwa złożonej do Zarządu na piśmie,
 2. b) Wykluczenia przez Zarząd z powodu nie wywiązywania się z obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty uzyskania pisemnej decyzji o wykluczeniu.
 • 6
 1. Członkowie honorowi

Członkiem honorowym może zostać osoba o wysokim autorytecie moralnym rekomendowana przez członka Stowarzyszenia lub grupę członków. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie.

 1. Członek honorowy ma prawo:
 2. a) uczestniczyć zarówno w Walnym Zebraniu jak i we wszystkich zebraniach Zarządu tylko z głosem doradczym,
 3. b) być rzecznikiem Stowarzyszenia
 • 7
 1. Członkowie wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 1. Członek wspierający ma prawo:
 2. a) Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
 3. b) Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 4. c) Korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach określanych w odrębnych regulaminach.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 • 8

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 9
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 2. a) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym,
 3. b) dokonywanie zmian w statucie,
 4. c) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 5. d) uchwalanie regulaminów,
 6. e) uchwalanie programów działania na okres kadencji władz Stowarzyszenia
 7. f) uchwalanie budżetu,
 8. g) uchwalanie wysokości składek członkowskich
 9. h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 10. i) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 11. j) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
 • 10
 1. Walne Zebranie Członków zbiera się co najmniej raz na cztery lata. Jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia przez pisemne powiadomienie członków nie później niż 2 tygodnie przed terminem zebrania z podaniem programu.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 3. Kadencja władz trwa cztery lata.
 • 11
 1. Zarząd Stowarzyszenia ma charakter reprezentacyjny i wykonawczy – kieruje działalnością Stowarzyszenia i rozlicza się przed Walnym Zebraniem. Zarząd podlega kwartalnej kontroli przez Komisję Rewizyjną.
 2. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
 3. a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 4. b) opracowywanie rocznego programu działania i projektu budżetu Stowarzyszenia,
 5. c) przyjmowanie i wykluczanie członków
 6. d) prowadzenie ewidencji członków i zbieranie składek członkowskich
 7. e) składanie sprawozdań z działalności Walnego Zebrania raz w roku.
 8. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie (prezesa, skarbnika, sekretarza). Prezesem zostaje osoba uzyskująca największą liczbę głosów, a pozostałe osoby są członkami Zarządu i wybierają spośród siebie skarbnika i sekretarza.
 9. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub osoba upoważniona przez Zarząd.
 10. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa. Zarząd może być odwołany przez Walne Zebranie lub przestaje pełnić swoje funkcje, jeżeli z działalności zrezygnuje więcej niż 2/3 składu Zarządu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje Walne Zebranie w celu powołania nowego Zarządu.
 11. Zarząd Stowarzyszenia może dokooptować nowych członków na miejsca zwolnione w liczbie nie większej niż 1/3 ich składu. W pozostałych przypadkach konieczne są ponowne wybory.
 • 12
 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma charakter kontrolny. Składa się ona z 3 członków i wybranych przez Walne Zebranie. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 3. a) kontrola – co najmniej dwa razy w roku – celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 4. b) przekazywanie Zarządowi uwag i ocen wynikających z kontroli działalności Stowarzyszenia,
 5. c) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 6. d) zwoływanie Walnego Zebrania w celu udzielenia votum nieufności oraz w sytuacji przewidzianej w p. 5 § 11 e) rozpatrywanie odwołań członków wykluczonych ze Stowarzyszenia prze Zarząd. 3. W przypadku rezygnacji z funkcji jednego członka Komisji Rewizyjnej, Komisja może dokooptować nowego członka. W pozostałych przypadkach konieczne są ponowne wyboru. Walne zebranie zwołuje wówczas Zarząd Stowarzyszenia.
 • 13

Składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych wymaga wspólnego działania dwóch członków Zarządu. Rozdział V Majątek Stowarzyszenia

 • 14
 1. Majątek Stowarzyszenia ”W Naszym Domu” stanowią:
 2. a) składki wpisowe w wysokości 5 zł oraz składki członkowskie w wysokości 20 zł rocznie,
 3. b) wpłaty dobrowolne, darowizny, spadki i zapisy dokonane na rzecz Stowarzyszenia,
 4. c) środki pieniężne pochodzące z ofiarności publicznej,
 5. d) dotacje i subwencje,
 6. e) oprocentowanie rachunków bankowych i lokat,
 7. f) inne źródła dopuszczone przez przepisy prawa w tym nieruchomości, ruchomości oraz prawa, - z zastrzeżeniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 8. Zabrania się:
 9. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub jego pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (w dalszej części zwani „osobami bliskimi”),
 10. b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 11. c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków jego organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 12. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • 14a

Cały dochód Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji zadań statutowych należących do sfery zadań publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 15
 1. Zmiany statutu wymagają uchwały podjętej na Walnym Zebraniu Członków w obecności co najmniej połowy członków, większością 2/3 głosów. Głosowanie w tej sprawie odbywa się jawnie.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej na Walnym Zebraniu większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi określać tryb likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Walne Zebranie powierza likwidację Stowarzyszenia ostatniemu Zarządowi lub wyznacza innego likwidatora.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy prawa cywilnego.