Przetwarzanie danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Stowarzyszenie „W NASZYM DOMU”

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator Danych Osobowych (ADO)

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „W NASZYM DOMU”, z siedzibą we Wrocławiu.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

·        listownie na adres: ul. Szkolna 11, 54-007 Wrocław

·        przez e-mail: biuro@wnaszymdomu.org.pl 

·        telefonicznie: +48 71 349 45 80.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Janina Ulatowska-Urbaniak. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

·        listownie na adres: ul. Szkolna 11, 54-007 Wrocław

·        przez e-mail: biuro@wnaszymdomu.org.pl 

·        telefonicznie: +48 349 45 80.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej w związku z realizowanym zadaniem Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i C.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie „W NASZYM DOMU” przez okres obowiązywania umowy na realizację zadania, a następnie przez minimum 5 lat, zgodnie z wymogami prawa. Następnie zostaną zarchiwizowane

Odbiorcy Twoich danych osobowych

 

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju
i utrzymania systemów informatycznych.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

·        prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

·        prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

·        prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się
z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.